Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
 • Nepriame dane

  Vydanie 3/2022

:

Nepriame dane

19.07.2022

Original content provided by BDO

Tretie vydanie BDO Indirect Tax News sa zameriava na praktické otázky v oblasti DPH a ďalších nepriamych daní, ako je napríklad GST (daň z tovarov a služieb pri nákupe). Naši odborníci z celého sveta pre vás poskytujú informácie z prvej ruky o najnovšom vývoji v legislatíve, stanoviskách a smerniciach daňových úradov a jednotlivých jurisdikcií.

 

DPH & Európska únia

Súdny dvor EÚ vydal rozhodnutie, ktoré objasňuje ako a kedy vzniká stála prevádzkareň na účely DPH, ak má platiteľ dane dcérsku spoločnosť v inom členskom štáte. 

 

Generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie (SD EÚ), Pitruzzella, vydal 3. marca 2022 stanovisko, v ktorom rozhodol, že holdingová spoločnosť nemôže vrátiť DPH na vstupe, ktorá vznikla pri zdaniteľnom dodaní služieb poskytnutých bezplatne svojim dcérskym spoločnostiam a používa sa na činnosti dcérskych spoločností, ktoré sú oslobodené od DPH (Finanzamt R/W-GmbH). Vo veci musí ešte rozhodnúť Súdny dvor Európskej únie.

 

Komentár

Schopnosť holdingových spoločností vymáhať DPH na vstupe bola opakovaným problémom pred súdmi v členských štátoch EÚ a na Súdnom dvore Európskej únie (SD EÚ).

Ak sa SD EÚ bude riadiť názorom generálneho advokáta, daňové úrady v celej EÚ zaostria na situácie, v ktorých holdingovým spoločnostiam vzniknú náklady pravdepodobne patriace ich dcérskej spoločnosti. Potenciálne dotknutí daňoví poplatníci by mali zvážiť nasledujúce kroky na zníženie pravdepodobnosti budúcich problémov:

Zabezpečte, aby holdingová spoločnosť bola platiteľom DPH. Bude tomu tak v prípade, ak holdingová spoločnosť trvalo poskytuje služby každej svojej dcérskej spoločnosti za odplatu (druh služieb je irelevantný). Ak to tak nie je, holdingová spoločnosť sa bude kvalifikovať len ako čiastočný platca DPH, a preto si bude môcť uplatniť len čiastočný odpočet (t. j. DPH zaplatená z nákupov položiek nepodliehajúcich DPH alebo oslobodených od dane nebude odpočítateľná).

Ak si holdingová spoločnosť odpočíta DPH z vynaložených nákladov, uistite sa, že existuje dostatočné priame a bezprostredné prepojenie medzi vynaloženými nákladmi a činnosťou holdingovej spoločnosti, ktorá pozostáva z nadobúdania, držby a predaja akcií a poskytovania vyššie uvedených služieb, a že existujú dostatočné listinné dôkazy na preukázanie tejto skutočnosti.

V stanovách a vo všetkých príslušných dohodách s dcérskou spoločnosťou presne popíšte činnosti, ktoré holdingová spoločnosť vykonáva (v mene dcérskych spoločností). Naďalej sledujte, či činnosť holdingu zodpovedá tomu, čo je zahrnuté v stanovách a/alebo dohodách, a tieto dokumenty podľa potreby upravte.

Ak sa náklady prenášajú, zabezpečte, aby existovala dohoda, na základe ktorej holdingová spoločnosť nakupuje určité tovary alebo služby pre dcérsku spoločnosť.

Ak príslušné náklady patria skôr dcérskej spoločnosti ako holdingovej spoločnosti, neodpočítajte DPH; faktúra by mala byť vystavená na meno strany/spoločnosti, ktorej sú náklady priradené, aby si táto strana/spoločnosť mohla odpočítať DPH na základe svojho práva na odpočet (za predpokladu, že druhú stranu možno považovať za príjemcu dodávky)

 

Ďalšie krajiny EÚ

Francúzsko zaviedlo amnestiu pre určité zahraničné podniky, ktoré sa nezaregistrovali pre účely DPH, Holandsko už nedovolí zahraničným prevádzkarniam byť súčasťou skupiny na účely DPH a nové poľské pravidlá skupinovej registrácie na účely DPH sa odkladajú na 1. januára 2023.

Článok o colných pravidlách Spojeného kráľovstva pre tovar pohybujúci sa medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, ktorý nájdete pod odkazom na celé vydanie Indirect Tax News na konci tohto článku, zdôrazňuje potrebu dôkladnej kontroly a dohľadu. Dohoda o obchodnej spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (TCA) a ďalšie dohody Spojeného kráľovstva o voľnom obchode s tretími krajinami (FTA) poskytujú príležitosť na bezcolný pohyb tovaru medzi signatárskymi územiami. Aby sa však tovar kvalifikoval na bezcolný pohyb, musí spĺňať príslušné „pravidlá pôvodu“ stanovené v osobitnej dohode o voľnom obchode medzi krajinou vývozu a dovozu. 

V tomto vydaní sa tiež dočítate: 

 • Kanada: Najdôležitejšie informácie o novej dani z luxusného tovaru
 • Čile: IRS oznamuje nové povinnosti týkajúce sa zrážky DPH pre sprostredkovateľov
 • Čína: Harmonogram vrátenia nadmerného odpočtu DPH na vstupe akceleruje
 • Európska únia:
  • Generálny advokát zastáva názor, že DPH na vstupe vynaložená na služby poskytnuté bezplatne dcérskej spoločnosti nieje odpočítateľná
  • SD EÚ ďalej objasňuje pojem stálej prevádzkarne pre účely DPH 
 • Francúzsko: Nerezidentní dodávatelia predaja na diaľku majú možnosť upraviť francúzske záväzky pre DPH
 • India: 
  • Najvyšší súd zrušil prenesenie dane GST (z tovarov a služieb pri nákupe) na námornú prepravu pri dovoze podľa poistných dohôd CIF (Cost, insurance, and freight)
  • Najvyšší súd rozhodol, že preplatená mzda niektorých vyslaných zamestnancov podlieha dani zo služieb
 • Indonézia: Bol vydaný vykonávací predpis o DPH pri transakciách elektronického obchodu
 • Internacionálny pohľad: Súhrn nových medzinárodných skutočností v otázke nepriamych daní
 • Holandsko: 
  • Pri dodaní prenajatého majetku sa neúčtuje DPH
  • Zahraničné prevádzky budú vylúčené z holandských skupín pre účely DPH
 • Poľsko: Zavedenie pravidiel skupinovej registrácie pre DPH sa opäť odkladá
 • Spojené arabské emiráty: 
  • Zhrnutie hlavných bodov komplexnej dohody o hospodárskom partnerstve s Indiou
  • V platnosti je nový whistleblowingový program
 • Spojené kráľovstvo: 10 najbežnejších úskalí s colnými deklaráciami
 • Spojené štáty: 
  • Rozdelenie predaja a dodržiavanie daňových predpisov pre spoločnosti SaaS
  • CBP (Colná ochrana a ochrana hraníc) a DHS (Ministerstvo vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických) vydávajú dôležité usmernenia k zákonu o prevencii nútenej práce v Ujguroch

Prejdite na celé vydanie o novinkách zo sveta nepriamych daní