Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu

Informácie o spracúvaní osobných údajov (online)

Nižšie uvedené informácie vysvetľujú ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli a zároveň uvádzajú Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov.

 

Naša skupina podnikov BDO a to konkrétne:

spoločnosť BDO, spol. s r. o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 35 836 032, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26518/B,

spoločnosť BDO Services, spol. s r. o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 35 716 401, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 14535/B,

spoločnosť BDO Audit, spol. s r. o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 44 455 526, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 54967/B,

spoločnosť BDO Tax, k.s., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 46 396 381, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 1078/B,

spoločnosť The Edison Consulting Group, spol. s r.o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 47 237 678, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 79264/B,

bude spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením[1] a Zákonom o ochrane osobných údajov[2].

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané za nasledovnými účelmi:

1. Odpoveď na Váš dopyt

Vaše osobné údaje získame len za predpokladu, že sa ich rozhodnete poskytnúť, napríklad aby sme Vás mohli kontaktovať prostredníctvom e-mailu, telefonicky, resp. inou formou, akou sa rozhodnete nás osloviť, najmä však prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webovej stránke www.bdoslovakia.com.

Primárnym účelom spracúvania Vašich osobných údajov je odpoveď na Váš dopyt. Poskytnutie osobných údajov na realizáciu zanechania podnetu, resp. iného odkazu prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webovej stránke, resp. poskytnutie Vašich osobných údajov prostredníctvom e-mailu je nevyhnutné k tomu, aby sme Vám vedeli riadne a včas odpovedať. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou v rozsahu nevyhnutnom na plnenie, nebudeme schopný odpovedať na Váš dotaz.

Právnym základom je:

 1. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 2. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
 3. oprávnený záujem prevádzkovateľa;
 4. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 5. plnenie zmluvy.

2. Poskytnutie služieb daňového, účtovného a iného odborného poradenstva

Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom poskytnutia služieb daňového, účtovného a iného odborného podnikateľského poradenstva a/alebo poskytovania štatutárneho auditu a s tým súvisiacich služieb. Uvedené služby Vám poskytujeme na základe Vašej požiadavky a Vášho súhlasu s poskytovaním daných služieb. Poskytnutie údajov je zmluvnou a zákonnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia údajov je porušenie zákonných povinností zo strany niektorej zo spoločností BDO, resp. neschopnosť poskytnúť Vám naše služby odborného poradenstva.

Právnym základom je:

 • zmluva o poskytovaní odborných služieb,
 • účtovné, mzdové, daňové, audítorské predpisy,
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa;
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Marketing

Ak ste udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu udeleného súhlasu. Máte právo kedykoľvek Váš súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Váš súhlas. V osobitných prípadoch môže byť právnym základom aj oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je propagácia našich služieb a informovanie našich klientov o nových zákonných povinnostiach, ktoré sa ich môžu dotýkať.

4. AML

Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v oblasti predchádzania a ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. Právnym základom je zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje v tejto súvislosti získavame z verejne dostupných zdrojov a neverejných registrov a/alebo priamo od dotknutých osôb (poskytnutých v zmluve, AML dotazníku a iných dokumentoch) ako aj od tretích osôb, ktoré sú vo vzťahu s Vami v zmluvnom, pracovnom vzťahu alebo inom obdobnom vzťahu (štatutári, vlastníci, koneční užívatelia výhod a pod.). Poskytnutie údajov v súvislosti s identifikovaním vlastníckej a organizačnej štruktúry ako aj identifikácie a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod klientov je zákonnou požiadavkou, a preto následkom neposkytnutie takýchto údajov je porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a teda nemožnosť poskytnúť Vám naše služby.

5. Kamerový systém

Svoje prevádzkové priestory z bezpečnostných dôvodov monitorujeme prostredníctvom kamerových záznamov. Je v našom oprávnenom záujme zabezpečovať ochranu osôb a majetku pred protiprávnymi konaniami, predovšetkým v rámci prevencie a objasňovania lúpežných prepadnutí, krádeží, vandalizmu či rôznych konaní. Monitorovaný priestor našich prevádzkových priestorov je zreteľne označený informáciou o monitorovaní. Vyhotovený záznam je pritom možno využiť za účelom odhaľovania trestných činov, na zisťovanie ich páchateľov a pátranie po nich, ako aj za účelom ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu, odhaľovania nezákonných finančných operácií, súdneho konania, trestného konania, konania o priestupkoch. Naša spoločnosť uchováva osobné údaje vo forme videozáznamov a audiozáznamov po dobu 14 dní od jeho vyhotovenia. Následne sú dané osobné údaje automaticky vymazávané. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa na ochrane jeho majetku, finančných a iných záujmov.

6. BDO v postavení sprostredkovateľa

Naša spoločnosť môže vystupovať aj v postavení sprostredkovateľa povereného spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb. K spracúvaniu osobných údajov z našej strany dochádza na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní odborných služieb so subjektom, s ktorým môžete byť v pracovnom, obchodnom alebo inom obdobnom vzťahu a zmluvy o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb účtovného, daňového a/alebo mzdového poradenstva alebo stým súvisiacich odborných poradenských služieb. V takomto prípade naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v mene a na účet subjektu, v ktorom ste v určitom vzťahu a ktorý poskytuje našej spoločnosti Vaše osobné údaje. Väčšinou pri takomto spracúvaní dochádza k spracúvaniu všeobecných osobných údajov, pri poskytovaní mzdového účtovníctva môže dochádzať aj k spracúvaniu osobitných kategórií osobných údajov (PN záznamy a pod.).

Naša spoločnosť spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na realizáciu niektorého z vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

S akými inštitúciami sú zdieľané Vaše osobné údaje?

 • Vaše osobné údaje sú spracúvane prostredníctvom softvérového programového vybavenia, ku ktorému majú prístup vybraní zamestnanci prevádzkovateľa.
 • Zároveň prevádzkovateľ spolupracuje s rôznymi externými subjektmi, ktorých súčinnosť je nevyhnutná k riadnemu poskytnutiu odpovede na Váš dopyt, resp. poskytnutiu objednanej služby, s ktorými zdieľa osobné údaje klienta. Takýmito externými subjektmi sú najmä kvalifikovaní externí spolupracovníci, s ktorými bežne spolupracujeme pri poskytovaní našich služieb (najmä advokáti, daňoví poradcovia, audítori, účtovníci a pod.) alebo IT spoločnosti, ktoré sa starajú o rozvoj našej webovej stránky. S uvedenými subjektmi má naša spoločnosť uzatvorený zmluvný vzťah a Vaše osobné údaje spracúvajú v našom mene.
 • Vaše osobné údaje môže byť zdieľané aj s rôznymi štátnymi orgánmi a inštitúciami za účelom plnenia zákonných požiadaviek a/alebo povinností.
 • Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu nie sú zdieľané so žiadnymi tretími subjektmi a sú výlučne spracúvané za účelom priameho marketingu našej spoločnosti.

Súbory „cookie“ na našej webovej stránke

Naša spoločnosť používa na svojej webovej stránke www.bdoslovakia.com súbory cookies. Ich zber je možný iba na základe Vášho súhlasu. Súbory cookies sú malé textové súbory pozostávajúce z radu čísel a písmen, ktoré sa ukladajú na pevný disk Vášho počítača prostredníctvom webového prehliadača a zároveň dokážu jednoznačne identifikovať Váš počítač a Vašu IP adresu.

Naša Spoločnosť využíva súbory cookies na nasledovné účely:

 • responzívnosť,
 • možnosť komunikácie prostredníctvom e-mailu,
 • identifikáciu návštevníka a jeho súhlasenie s používaním súborov cookies.

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti je možné zistiť na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej stránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie našej webovej stránky nemusia správne fungovať.

Použitie nástrojov Google Analytics a Google Remarketing

Na stránke www.bdoslovakia.com môžu byť používané služby tretích strán, akými sú napr. spoločnosti Google Inc. Analytics a Remarketing alebo Adobe Omniture a pod. U týchto služieb sa používajú súbory cookies. Uvedenými službami tretích strán analyzujeme návštevnosť a využívanie našej webovej stránky. Získané informácie o používaní našej webovej stránky zdieľame s poskytovateľmi analytických služieb za účelom jej vyhodnotenia. Aj napriek tomu, že Vaše osobné údaje sú prenášané tretím stranám do zahraničia, Vaše osobné údaje sú vždy anonymizované formou skrátenia IP adresy o posledné tri miesta, aby bolo znemožnené jednoznačné priradenie ku konkrétnej fyzickej osobe. Zároveň je možné sa z takýchto analytických služieb odhlásiť, a to vyjadrením nesúhlasu s použitím súborov cookies na našej webovej stránke.

Sociálne siete

Naša webová stránka obsahuje funkciu, ktorá umožní zdieľanie prostredníctvom aplikácií sociálnych médií, ako napr. Facebook tlačidlo Páči sa mi a Twitter widget. Tieto aplikácie sociálnych médií môžu zhromažďovať a používať informácie týkajúce sa Vášho používania našej webovej stránky. Použitie takejto funkcionality môže vyžadovať použitie cookies na Vašom zariadení za účelom jednoduchšieho použitia ich služieb, na zobrazenie Vašej interakcie na webovej stránke a zaznamenať údaje o Vašej aktivite naprieč Internetom a na našej webovej stránke. Akékoľvek osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom takýchto aplikácií sociálnych médií môžu byť zhromažďované a použité ostatnými členmi tejto aplikácie sociálnych médií a takéto interakcie sú upravené zásadami ochrany osobných údajov spoločností poskytujúcich predmetnú aplikáciu. Nedisponujeme kontrolou nad týmito spoločnosťami a nenesieme zodpovednosť za použitie Vašich osobných údajov zo strany týchto spoločností.

Cloudové riešenia

Naša spoločnosť využíva pri svojej činnosti aj cloudové riešenia pre internú komunikáciu, či komunikáciu so sesterskými spoločnosťami, resp. kvalifikovanými poskytovateľmi služieb, s ktorými spolupracujeme. Tieto riešenie využívame predovšetkým na zvýšenie produktivity a mobility zamestnancov a subdodávateľov, internú spoluprácu na dokumentoch a informačných aktivitách jednotlivých oprávnených osôb. Používame webové portály na spoluprácu medzi našimi zamestnancami a partnermi, na zdieľanie a vytváranie informácií. Za účelom ochrany údajov zdieľaných v rámci uvedených cloudových riešení používame moderné technológie a softvérové nástroje na šifrovanie dát tak, aby bola zachovaná ochrana a integrita zdieľaných dát.

Deti

Chápeme dôležitosť ochrany súkromia detí, a to obzvlášť v online prostredí. Naše webové stránky nie sú cielene určené a zamerané na deti mladšie ako 16 rokov. Nikdy vedome neuskutočňujeme zhromažďovanie informácií o osobách mladších ako 16 rokov a neuchovávame údaje o nich, s výnimkou situácie, keď sa jedná o súčasť zákazky poskytovania našich odborných služieb, resp. ak by boli súčasťou zanechaného dopytu prostredníctvom našej webovej stránky.

Prenos Vašich osobných údajov do zahraničia

Vaše osobné údaje nebudú prenesené mimo územia Slovenskej republiky. Uvedené neplatí v prípade Vášho výslovného súhlasu s takým prenosom Vašich osobných údajov do zahraničia, resp. za účelom poskytnutia objednaných služieb v zahraničí.

Ako dlho budú osobné údaje uchovávané?

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu splnenia účelu, resp. po dobu archivácie ustanovenú zákonom o archívoch a registratúrach. K podrobnostiam o dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás môžete požiadať kedykoľvek a akokoľvek.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Vaše práva

Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov.

V prípade, ak sa Vaše osobné údaje zmenili, môžete nás požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie Vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požiadať aj o opravu Vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely budú vymazané bezodkladne po doručení žiadosti o výmaz takých údajov, resp. bezodkladne po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov.

V prípade, ak už nemáte záujem, aby Vaše osobné údaje v zmysle udeleného súhlasu boli spracúvané našou spoločnosťou, ale zároveň máte záujem aby boli spracúvané niekým iným, môžete nás požiadať o vydanie poskytnutých osobných údajov. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu a v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom marketingu iba v prípade, ak ste s takým použitím výslovne pri udeľovaní súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov súhlasili. V prípade, ak ste s použitím Vašich osobných údajov pre účely marketingu súhlasili, môžete takýto súhlas kedykoľvek odvolať.

Vaše práva môžete uplatniť osobne v sídle prevádzkovateľa, poštou na adresu ktorejkoľvek spoločnosti uvedenej v úvode alebo prostredníctvom emailu na: [email protected].

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodnutia ani profilovanie.

Čo ak boli Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov porušené?

V prípade, ak sa domnievate, že Vaše práva boli pri spracúvaní osobných údajov porušené, resp. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané za takým účelom alebo v takom rozsahu ako bolo dohodnuté, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktorá plní úlohy a povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa sú nasledovné:  [email protected]

 

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

[2] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

E-Mail: [email protected]