Monika

Monika Babincová

Director

+421 2 5710 6644

vCard

ŠPECIALIZÁCIA

Monika je riaditeľkou auditu v BDO Slovenská republika a je primárne zodpovedná za celkové vedenie divízie auditu. Má viac ako 17 ročné skúsenosti v oblasti auditu, účtovného a procesného poradenstva poskytovaného početným klientom, a to najmä pre veľké európske, slovenské a iné medzinárodné priemyselné skupiny.

Medzi najvýznamnejšie projekty, na ktorých Monika spolupracovala možno zahrnúť riadenie a implementovanie projektov harmonizácie slovenských účtovných postupov s IFRS a projektov zavedenia eura, poradenstvo a podpora pri implementovaní viacerých činností finančného oddelenia. Riadila množstvo finančných auditov a previerok spoločností. Pravidelne vykonávala aktuárske prepočty výšky rezerv na zamestnanecké požitky a ich vykazovanie v súlade s IAS 19. Okrem toho aktívne pomáha UDVA pri výkone dohľadov nad výkonom auditu rôznych spoločností. Pred nástupom do BDO pracovala päť rokov pre Ernst&Young Slovensko. 

ČLENSTVO V KOMORÁCH A PROFESIJNÝCH ORGANIZÁCIÁCH

Association of Chartered Certified Accountants – člen

Slovenská komora audítorov – člen

VZDELANIE

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, Ekonomická univerzita v Bratislave

Essentials of Business Valuation - certifikát, New York Institute of Finance