Transfer pricing effects also statutory representatives (Slovak version)

15 February 2017

V minulosti bola problematika transferového oceňovania doménou najmä nadnárodných podnikov, ale od roku 2015 sa tieto pravidlá vzťahujú aj na tuzemské spriaznené osoby. V prostredí malých a stredných podnikateľov sa táto problematika dotkla aj vzťahu medzi konateľom (často aj spoločníkom) a samotnou spoločnosťou. Ide prevažne o prípady poskytnutia pôžičiek, predaja alebo prenájmu majetku medzi spoločnosťou a jej konateľom resp. spoločníkom. Ak spoločnosť poskytne bezúročnú pôžičku svojmu konateľovi, musí upraviť svoj základ dane v súlade s princípom nezávislého vzťahu, t.j. je povinná zdaniť rozdiel medzi trhovou a skutočnou výškou úrokov, pričom stanovenie správnej úrokovej miery môže byť komplikované a zvyčajne vyžaduje odborné znalosti v oblasti transferového oceňovania. V tejto situácii je spoločnosť povinná zdaniť stanovenú výšku úrokov konateľovi ako nepeňažný príjem zo závislej činnosti. Dokumentáciu k transferovému oceňovaniu musí spoločnosť predložiť do 15 dní od výzvy daňového úradu.

Celý článok nájdete tu.